Zasady naboru do izby celnej

ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU WIEDZY ORAZ
TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY CELNEJ


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. Nr 110 poz. 726).


I.    TEST WIEDZY:

    Warunkiem przystąpienia do testu wiedzy jest spełnienie przez kandydata wymagań formalnych zawartych  w informacji o wolnych stanowiskach służbowych.


Test wiedzy składa się z  czterech części tematycznych –  łącznie test zawiera 40 pytań:
1.    Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej .
2.    Organizacja i funkcjonowanie Służby Celnej
3.    Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
4.    Aktualne zagadnienia społeczno – gospodarcze.

Test wiedzy ma formę testu jednokrotnego wyboru: z  podanych odpowiedzi tylko jedna jest poprawna. Czas przeznaczony na wypełnianie testu: 40 minut.


    Przed wejściem do sali kandydaci wyczytywani są zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Po sprawdzeniu tożsamości , każdy z kandydatów otrzymuje kartę informacyjną i zajmuje miejsce zgodnie z wyczytywaną alfabetycznie kolejnością.

    Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego (testu sprawności fizycznej)  przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty, z tym że na jedno wolne stanowisko służbowe kwalifikuje się pięciu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów. W przypadku gdy piąty i kolejny kandydat uzyska taką samą liczbę punktów z testu wiedzy, do testu sprawności fizycznej przystępują wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę lub większą liczbę punktów z testu wiedzy.


II.    TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

    Warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawnościowego jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

    Test wykonuje się w stroju i obuwiu sportowym.

    Przed rozpoczęciem testu sprawdza się tożsamość kandydatów oraz informuje się  o warunkach organizacyjnych i zasadach oceniania testu sprawności fizycznej.


Opis ćwiczeń:

Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych:

1.  Siła mięśni ramion: uginanie ramion w podporze leżąc przodem. W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych. Próbę wykonuje się jeden raz.

2. Siła mięśni brzucha: skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sek. W trakcie wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Próbę wykonuje się jeden raz.

3.  Zwinność, koordynacja ruchowa: bieg ze zmianą kierunku „koperta, Próbę wykonuje się jeden raz. W przypadku przewrócenia stojaka, próba jest przerywana. Dopuszcza się jedną dodatkową próbę.


4.  Wytrzymałość: bieg 1000m – mężczyźni, 600m – kobiety. Próbę wykonuje się jeden raz.


Oceny punktowe przyznawane są zgodnie z tabelami norm sprawnościowych kandydatów do służby w Służbie Celnej w zależności od płci i wieku kandydata.

III. Kolejnym etapem jest test psychologiczny.

 

Oprócz pracy w Izbie Celnej istnieje możliwość zatrudnienia jako AGENT CELNY.

Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe agenta celnego kandydat na agenta celnego musi potwierdzić wysoki poziom wiedzy merytorycznej zdaniem egzaminu państwowego, który uprawnia do wpisania na listę agentów celnych i wykonywania działalności. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące warunki:

  1. posiada miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. korzysta z pełni praw publicznych;
  4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
  5. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
  6. swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;
  7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną, powoływaną przez Ministra Finansów lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego na podstawie przepisów odrębnych;
  8. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych nie później, niż w okresie 2 lat od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.
W górę
Joomla SEO by AceSEF