Oferta - LO Abis Włocławek

facebook
Błąd
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 63
Oferta
Oferta

Oferta (60)

poniedziałek, 01 lipca 2013 13:34

Kalendarium rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji do liceum:

1. Składanie podań o przyjęcie do szkoły. do 22 czerwca 2015 r. (poniedziałek),
do godz. 15.00
2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę. do 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek),
do godz. 15.00
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół. do 2 lipca 2015r. (czwartek),
do godz. 15.00
4.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół.
do 7 lipca 2015r.
(wtorek),
do godz. 12.00
5. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół. 8 lipca 2015r. (środa),
do godz. 12.00

NOWOŚĆ 2013/2014

w nadchodzącym roku szkolnym oprócz klas mundurowych o profilach wojskowym, policyjno-prawnym, pożarniczym i celniczym w LO ABIS we  Włocławku uruchamiane są dwie dodatkowe klasy o unikalnych profilach.

Są to klasy medialna i filmowa...

Program nauczania w tych klasach jest rozszerzony o zajęcia przygotowujące uczniów do dalszej nauki w wybranych kierunkach, zapoznające ze specyfiką pracy w mediach, przy produkcji filmów, montażu i obróbce materiałów reklamowych i filmowych. Uczniowie będą brać udział w cyklicznych warsztatach organizowanych m.in. przy współpracy z łódzką szkołą filmową, Multikinem, firmami reklamowymi i medialnymi.

sobota, 13 kwietnia 2013 09:38

Klasa medialno-filmowa

Klasa medialno filmowa

W klasie o profilu filmowy związanym głównie z technicznymi aspektami pracy w przemyśle filmowym-  reżyserią, produkcją filmową, scenopisarstwem, montażem i obróbką materiału filmowego. Obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym::

 • informatyka
 • historia;
 • język angielski.

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

 • grafika i multimedia
 • historia filmu
 • ekonomia w praktyce

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o cykliczne warsztaty filmowe, zapoznające uczniów ze specyfiką pracy przy filmie, zasadami pracy operatora, reżysera, montażysty, zakresem pracy producenta filmowego itp. Zajęcia te prowadzone będą m.in. przy współpracy łódzkiej szkoły filmowej i Multikina we Włocławku.

Program nauczania przygotowuje do studiów na różnych wydziałach szkoły filmowej, uczelni artystycznych, informatycznych (grafika komputerowa), studiów dziennikarskich, pracy w mediach, reklamie.

 

sobota, 13 kwietnia 2013 09:10

Klasa medialna

Klasa medialna

W klasie o profilu związanym z nowoczesnymi mediami, o specjalności reklama, grafika, informacja. Obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym::

 • informatyka;
 • historia;
 • język angielski.

oraz jako dodatkowe przedmiot uzupełniający:

 • grafika komputerowa

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o cykliczne warsztaty reklamowe i medialne, zapoznające uczniów ze specyfiką pracy w reklamie, skutecznym oddziaływaniem na odbiorcę, zasadami pracy dziennikarskiej, tworzeniem informacji itp. Zajęcia te prowadzone będą m.in. przy współpracy firm reklamowych, pracowników mediów.

Program nauczania przygotowuje do studiów informatycznych (grafika komputerowa), studiów dziennikarskich, pracy w mediach, reklamie.

 

sobota, 23 marca 2013 14:12

Zadania z fizyki atomowej

Zestaw zadań z fizyki- Fizyka atomowa

 

Stałe:

 • Masa elektronu = 9,1*10^-31kg
 • Stała Plancka= 6,625*10-34Js = 4,14*10^-15eVs
 • Ładunek elektronu = 1,6*10^-19C
 • Prędkość światła c=3*10^8m/s
 • Promień orbity podstawowej wodoru    r1= 5,29* 10^-11m
 • Energia elektronu na orbicie podstawowej wodoru Eo=-13,6eV

 

Zad. 1

Zaznacz zjawiska świadczące o falowej naturze światła:

 • Interferencja;
 • Zjawisko fotoelektryczne;
 • Dyfrakcja;
 • Emisja wymuszona;

Zad. 2

Wstawiając znak X w odpowiednich miejscach tabeli wskaż metale, w których zachodzi zjawisko fotoelektryczne, kiedy znajdują się w strumieniu fal o podanej częstotliwości. Do obliczeń przyjmij następujące wartości prac wyjścia :

 • Wolfram               W=4,5 eV
 • Srebro                 W=4,3 eV
 • Cez                      W=1,8 eV

 

Wolfram

Srebro

Cez

0,5* 10^15

 

 

 

1,0* 10^15

 

 

 

1,5* 10^15

 

 

 

Zad. 3

Jaką energię ma elektron wybity z elektrody sodowej (o pracy wyjścia W=2,3eV), jeżeli użyto światła o długości 470nm:

 1. 0,15 eV
 2. 0,34 eV
 3. 1,5 eV
 4. 3,4 eV

Zad. 4

Uzupełnij zdanie odpowiednimi sformułowaniami:

Zjawisko fotoelektryczne jest możliwe, gdy A / B  uderzający  w metal  ma energię  C / D od pracy wyjścia, a więc kiedy promieniowanie padające na ten metal ma odpowiednio  E / F.

 • A    elektron
 • B    foton
 • C    większą
 • D    mniejszą
 • E    wysokie natężenie
 • F    wysoką częstotliwość.

Zad. 5

W każdej parze zaznacz rodzaj promieniowania, w którym fotony mają większą energię.

 • światło czerwone                              światło niebieskie
 • promieniowanie Roentgena              promieniowanie ultrafioletowe
 • światło żółte                                     światło fioletowe
 • promieniowanie ultrafioletowe          promieniowanie gamma

Zad. 6

Uzupełnij zdanie, zaznaczając takie odpowiedzi, żeby powstało zdanie prawidłowo opisujące zjawisko:

Atom, przechodząc ze stanu podstawowego w stan wzbudzony,  A / B energię równą  C / D energii elektronu na orbicie docelowej i energii na orbicie podstawowej.

 • A      emituje
 • B      pochłania
 • C      sumie
 • D      różnicy.

Zad. 7

Oblicz jaką energię wyemituje atom przy przejściu elektronu z orbity trzeciej na podstawową . Energia elektronu na orbicie podstawowej jest równa -13,6eV.

Zad. 8

Uzupełnij zdanie zaznaczając właściwe wyrazy:

Widmo absorbcyjne powstaje, gdy między ciałem emitującym światło  A / B i obserwatorem znajduje się  C / D.

 • A     białe
 • B     monochromatyczne
 • C     rozgrzany
 • D     chłodniejszy

 

Zad. 9

Zaznacz właściwe dokończenia zdań:

Rozgrzane ciała są źródłem fal elektromagnetycznych, których częstotliwość jest tym większa im  (wyższa jest temperatura ciała / chłodniejsze jest ciało).

Słońce jest źródłem promieniowania, którego widmo jest  (ciągłe / liniowe).

 

Zad. 10

Promień orbity podstawowej wodoru wynosi    r1= 5,29* 10^-11m . Oblicz promień trzeciej i piątej orbity.

Zad. 11

Oceń częstotliwość podanych rodzajów promieniowania a następnie wstaw odpowiedni znak < lub >.

 • światło niebieskie  ...........  światło  żółte
 • podczerwień  ..........    światło czerwone
 • promieniowanie gamma  .............   promieniowanie Roentgena.

Zad. 12

Na płytkę wykonaną z metalu o pracy wyjścia Ew=2eV pada fala o długości l=300nm. Płytka naładuje się do napięcia Uo:

 1. 1.5 V
 2. 2.14V
 3. 3.05V
 4. 3.46V

Zad.13

Elektron jest rozpędzany przez napięcie Uo=100V. Długość odpowiadającej mu fali de Broglie’a wynosi:

 1. 0,055nm
 2. 0,921nm
 3. 0,123nm
 4. 1,562nm

Zad. 14

Długość fali de Broglie’a odpowiadającej poruszającemu się elektronowi wynosi 10nm. Jego prędkość jest równa:

 1. 32,8 km/s
 2. 72,8 km/s
 3. 150,2 km/s
 4. 300,6 km/s

 

Zad. 15

Na płytkę wykonaną z metalu o pracy wyjścia Ew=2,5eV pada fala elektromagnetyczna, płytka ładuje się do napięcia Uo=3,4V. Fala ma długość:

 1. 100nm
 2. 180nm
 3. 210nm
 4. 300nm

 

Zad. 16

Na płytkę wykonaną z metalu o pracy wyjścia Ew=2eV pada fala elektromagnetyczna, płytka ładuje się do napięcia Uo=1,25V. Wybite elektrony mają prędkość maksymalną:

 1. 130km/s
 2. 354km/s
 3. 579km/s
 4. 663km/s

 

Zad. 17

Na płytkę wykonaną z metalu pada fala elektromagnetyczna o długości 300nm. Płytka ładuje się do napięcia Uo=1,24V. Praca wyjścia Ew jest równa:

 1. 1,56eV
 2. 1,98eV
 3. 2,90eV
 4. 3,56eV

Zad. 18

Na płytkę wykonaną z metalu pada fala elektromagnetyczna o długości 200nm. Praca wyjścia Ew jest równa 3,1eV. Maksymalna prędkość wybitych elektronów jest równa:

 1. 568km/s
 2. 1046km/s
 3. 2058km/s
 4. 4230km/s

Zad. 19

Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe.

 • Jeśli w próbce metalu fotony światła niebieskiego wywołują zjawisko fotoelektryczne, zostanie ono również wywołane w tej próbce przez ultrafiolet.     (PRAWDA / FAŁSZ )
 • Pracą wyjścia nazywamy pracę, którą musi wykonać elektron, aby wyrwać się z powierzchni metalu.     (PRAWDA / FAŁSZ )
 • Liczba wybitych elektronów w zjawisku fotoelektrycznym zależy od częstotliwości promieniowania padającego na metal.   (PRAWDA / FAŁSZ )
 • Aby zwiększyć napięcie, do którego naładuje się oświetlona metalowa próbka, należy zwiększyć natężenie  padającego światła.   (PRAWDA / FAŁSZ

Zad. 20

Próbki złota i arsenu oświetlono ultrafioletem i promieniowaniem X. Zaznacz, które z wybitych elektronów będą miały najmniejszą energię?

 

Złoto (Ew=5,1eV)

Arsen (Ew=3,8eV)

Ultrafiolet (3*10^-7 m)

 

 

Promienie X (1*10^-9m)

 

 

 

Zad. 21

Jaką energię musi pochłonąć elektron przy przejściu między orbitami:

 

Przejście z :

energia

A

2 na 3

 

B

3 na5

 

C

5 na 25

 

 

Zad. 22

Oblicz promień orbit w atomie wodoru:

 

Numer orbity

Promień (m)

A

3

 

B

5

 

C

9

 

d

25

 

Zad. 23

Oblicz długość fali de Broglie’a elektronu wybitego z powierzchni aluminium (Ew= 4,3eV) przez foton o energii 6eV. Masa elektronu = 9,1*10^-31kg, stała Plancka= 6,625*10-34Js = 4,14*10^-15eVs.

Zad. 24

Różne rodzaje promieniowania można uszeregować zgodnie z ich malejącą częstotliwością w następujący sposób: promieniowanie

 1. rentgenowskie, widzialne, radiowe
 2. rentgenowskie, radiowe, widzialne
 3. radiowe, podczerwone, rentgenowskie
 4. radiowe, widzialne, rentgenowskie

Zad. 25

Energia kwantu światła o długości fali 600nm w porównaniu z energią kwantu o długości fali 300nm jest

 1. 4 razy większa
 2. 2 razy większa
 3. 2 razy mniejsza
 4. 4 razy mniejsza

Zad. 26

Praca wyjścia elektronów z katody wynosi 2 eV. Liczby elektronów uwolnionych z katody odpowiednio przez 300 fotonów o energii 4eV oraz przez 500 fotonów o energii 1eV wynoszą co najwyżej

 1. 600 i 250
 2. 600 i 0
 3. 300 i 0
 4. 300 i 250

 

Zad. 27

Powierzchnia metalu została oświetlona wiązką monochromatyczną. Przy którym z podanych kolorów prędkość wybijanych elektronów będzie największa?

 1. żółty
 2. zielony
 3. czerwony
 4. prędkość będzie taka sama

Zad.28

Na płytkę wykonaną z metalu o pracy wyjścia Ew=4eV pada fala elektromagnetyczna o pewnej długości l, płytka naładuje się do napięcia Uo= 2,2V. Długość fali l wynosi:

 1. 200nm.
 2. 300nm
 3. 400nm
 4. 600nm

Zad. 29

Na płytkę wykonaną z metalu o pracy wyjścia Ew=5,1eV pada fala o długości l=200nm. Maksymalna prędkość elektronów będzie równa:

 1. 230km/s
 2. 400km/s
 3. 625km/s
 4. 1800km/s
piątek, 25 stycznia 2013 00:45

OSP

czwartek, 24 stycznia 2013 13:48

OSP ORW Włocławek

Witamy na stronie OSP ORW Włocławek. Przepraszamy, strona jest w budowie.

środa, 23 stycznia 2013 11:04

Sekcja samoobrony

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z różnymi technikami samoobrony oraz interwencji.

Nasze sukcesy w roku szkolnym 2013/14

Ogólnopolska Liga Mieszanych Sztuk Walki Dzieci i Młodzieży (9.11.2013)

Tomasz Mirkiewicz - I miejsce

Patryk Lewandowski - I miejsce

Igor Chenc - I miejsce

Puchar Polski Mieszanych Sztuk Walki Dzieci i Młodzieży (Wilkowice, 7.12.2013)

Tomasz Mirkiewicz - I miejsce

Igor Chenc - II miejsce

Natalia Janke - I miejsce

Iga Sierocka - II miejsce

Igor Chenc- II miejsce

 

IX Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami (Warszawa, 15.03.2014)

Patryk Lewandowski - I miejsce (full-contact kumite, seniorzy mężczyźni powyżej 80kg)

Tomasz Mirkiewicz - III miejsce (light- contact, juniorzy starsi)

Igor Chenc - IV miejsce (light- contact, juniorzy starsi)

Puchar Polski Mieszanych Sztuk Walki Dzieci i Młodzieży (Łask, 29.03.2014)

Patryk Lewandowski - I miejsce

Tomasz Mirkiewicz - III miejsce


Nasze sukcesy w roku szkolnym 2014/15

Puchar Polski Północnej IBK Kyokushin Budo Kai (Tuliszków, 11.10.2014)

Tomasz Mirkiewicz - I miejsce - - senior +18 kategoria K1 waga 70
Szymon Tokarski
- III miejsce - - junior 16+ kategoria Kumine Knock Down Open

 

Mistrzostwa Polski IBK Kyokushin (Łubów, 25.10.2014)

Igor Chenc - I miejsce

środa, 23 stycznia 2013 11:01

Sekcja strzelecka

W ramach zajęć nasi uczniowie biorą udział w szkoleniach i ćwiczeniach strzeleckich. Uczestniczą również w Szkolnej Lidze Strzeleckiej.

Nasze sukcesy w roku szkolnym 2014/15

Szkolna Liga Strzelecka LOK Rejonu Włocławskiego ( LOK, wrzesień 2014-kwiecień 2015)

I miejsce drużynowo w kategorii chłopców (Bartosz Gralewski, Damian Perliński, Mikołaj Dziemian, Oskar Ordoński, Wiktor Hińcz)

I miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt (Paulina Kutmaj, Agata Jałoszyńska, Adrianna Woźniak, Weronika Niedziałkowska, Natalia Nowaczyk)

Indywidualnie

w kategorii dziewcząt :

I miejsce - Paulina Kutmaj

III miejsce - Agata Jałoszyńska

w kategorii chłopców:

I miejsce - Bartosz Gralewski

II miejsce - Mikołaj Dziemian

 

Zawody strzeleckie pod patronatem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (Zespół Szkół  nr 4, 14.11.2014)

 

I miejsce drużynowo w kategorii dziewcząt

 

Zawody strzeleckie pod patronatem Stowarzyszenia Saperów Polskich oraz Wojskową Komendę Uzupełnień we Włocławku (WSHE, .05.2014)

zespołowo:

I miejsce (Agata Jałoszyńska, Paulina Kutmaj, Adrianna Woźniak)

II miejsce (Mikołaj Dziemian, Damian Perliński, Oskar Ordoński)

indywidualnie:

I miejsce- Oskar Ordoński


Zawody "Sprawni jak żołnierze" (ZSS, 22.05.2015)

W kategorii dziewcząt:

zespołowo I miejsce (Agata Jałoszyńska, Paulina Kutmaj, Natalia Nowaczyk)

indywidualnie : I miejsce - Natalia Nowaczyk

 

W kategorii chłopców:

zespołowo II miejsce (Mikołaj Dziemian, Wiktor Hińcz, Oskar Ordoński)środa, 23 stycznia 2013 10:10

UKS ABiS

Uczniowski Klub Sportowy ABiS

Przy naszym Liceum został założony Uczniowski Klub Sportowy ABiS. Klub działa na mocy decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15.10.2012, został wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych pod nr 40.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 5
Joomla SEO by AceSEF