Oferta - LO Abis Włocławek

facebook
Błąd
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 63
Oferta
Oferta

Oferta (60)

poniedziałek, 25 czerwca 2012 10:03

Zasady rekrutacji do wojska

Zasady naboru do wojska.

I. Szeregowi i starsi szeregowi.
II. Szkolnictwo wojskowe.
III. Studium oficerskie.

 

I.

Procedury powoływania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
W korpusie szeregowych zawodowych:

· żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe (art. 10 pkt. 3 lit. a ustawy pragmatycznej);

· żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową lub pełnił nadterminową zasadniczą służbę wojskową (art. 10 pkt. 3 lit. a ustawy;

· osoba nie będąca żołnierzem - jeżeli przemawiając za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych, do zawodowej słuzby wojskowej można powołać, w korpusie szerefowych zawodowych, pomimo niespełnienia warunków okreslonych w art. 10 pkt 3 osobę, kttóra ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności.

Zainteresowany powołaniem wykazać się musi:

· nieposzlakowaną opinią (informacja z KRK);

· orzeczeniem Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej;

· orzeczeniem z wojskowej pracowni psychologicznej.


Warunki przyjęcia

· żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, może być powołany do zawodowej służby wojskowej w dowolnym czasie pełnienia tej służby, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne na proponowanym stanowisku służbowym);

· żołnierz rezerwy, może być powołany do zawodowej służby wojskowej tylko wówczas, jeśli odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową lub pełnił nadterminową zasadnicza służbę wojskową, żołnierz rezerwy po przeszkoleniu wojskowym studentów i absolwentów szkół wyższych, żołnierz rezerwy zwolniony z zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych;
· żołnierz zasadniczej służby wojskowej - może być powołany do zawodowej służby wojskowej w ostatnim dniu pełnienia tej służby, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne na proponowanym stanowisku służbowym;

· osoba nie będąca żołnierzem - może być powołana do zawodowej służby wojskowej jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby SZ, posiada przygotowanie zawodowe oraz szczgólne kwalifikacje lub umijętności (osoba bez odbycia zsw, osoba która częściowo odbyła zsw, żołnierz rezerwy bez odbyciazasadniczej służby wojskowe

 

II.

Akademia Obrony Narodowej
00-910 Warszawa
Al.gen. A. Chruściela 103
CM (0-22) 681-40-00
e-mail: rzecznik(at)aon.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
ul. gen. S. Kaliskiego 2
CM (0-22) 683-79-38, 683-79-39
e-mail: rekrutacja(at)wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej
81-102 Gdynia
ul. Jana Śmidowicza 69
CM (0-58) 626-27-35
Fax (0-58) 626-29-96
e-mail: rekrutacja(at)amw.dynia.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
51-150 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
CM (0-71) 765-81-51, 765-81-62
e-mail: rekrutacja(at)wsowl.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 12
CM (0-81) 883-77-33, 883-71-00
e-mail: rekrutacja(at)wsoso.pl
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
60-828 Poznań
ul. Wojska Polskiego 86
CM (0-61) 857-53-60
Fax (0-61) 857-52-44
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5
CM (0-81) 551-97-36, 551-97-73
Fax (0-81) 551-97-67
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka-Lędowo 1N
CM (0-59) 815-15-31
Fax (0-59) 815-12-40

 

III.

Decyzja Nr 301/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2011r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 roku.

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzania rekrutacji do uczelni wojskowych w 2012 r. ustala się, co następuje:

W 2012 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujących uczelnie wojskowe:
1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
2) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:
1) absolwentów uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędących żołnierzami zawodowymi;
2) podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych
na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych
i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;
3) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 i 3, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień:
1) do 30 września 2011 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowującego do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych;
2) do 31 stycznia 2012 r. na 3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym
i duszpasterstwa;
3) do 15 maja 2012 r.:
a) na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacja systemów łączności, ogólnowychowawczej, radiotechnicznej;
b) na 24-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej pilotów.

Kandydaci w grupie osobowej wywiadu wojskowego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do dnia 10 listopada 2011 r.

piątek, 15 czerwca 2012 20:14

Klasa mundurowa o profilu pożarniczym

Klasa o profilu pożarniczym

W klasie o profilu pożarniczym obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym::

 • wiedza o społeczeństwie;
 • fizyka;
 • matematyka.

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

 • ratownictwo medyczne:
 • zarządzanie kryzysowe.

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO'" składający się z modułów o długości od kilku do kilkunastu godzin, takich jak np.: pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, podstawy krótkofalarstwa, podstawy samoobrony, topografia itp..

Klasa liczy ok. 25-30 uczniów, nauka w niej jest bezpłatna (bez czesnego).

Program zajęć dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie naboru do straży pożarnej, do szkół pożarniczych.

W klasie I uczniowie zapoznają się z działaniem różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej, Służb Celnych, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei.  Specjalizacja wybierana będzie po ukończeniu I klasy. W klasach II i III część zajęć będzie prowadzona w jednostkach straży pożarnej, na ćwiczeniach i zawodach pożarniczych.

Współpraca z OSP pozwoli uczniom klasy pożarniczej uczestniczyć w zawodach młodzieżowych.

Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak kurs nurkowania, kurs szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy, kurs ratownictwa wodnego, kurs motorowodny itp. umożliwią im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej lub do innych służb. Dzięki współorganizowaniu ich przez szkołę (część zajęć będzie się odbywać  na terenie szkoły) ceny tych kursów będą znacznie niższe od ich ceny rynkowej.

piątek, 15 czerwca 2012 12:41

Klasa mundurowa o profilu policyjno- prawnym

Klasa o profilu policyjno prawnym

W klasie o profilu policyjno- prawnym obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • wiedza o społeczeństwie;
 • historia
 • język angielski.

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

 • elementy informatyki;
 • system prawny w Polsce.

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO'" składający się z modułów o długości od kilku do kilkunastu godzin, takich jak np.: pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, podstawy krótkofalarstwa, podstawy samoobrony, topografia itp..

Klasa liczy ok. 25-30 uczniów, nauka w niej jest bezpłatna (bez czesnego).

Program zajęć dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie rekrutacji do służby w policji, do szkół policyjnych oraz na Wydział Prawa.

W klasie I uczniowie zapoznają się z działaniem różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej, Służb Celnych, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei.  Specjalizacja wybierana będzie po ukończeniu I klasy. W klasach II i III część zajęć będzie prowadzona przy współpracy funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, służby więziennej, pracowników prokuratury i sądu. Umożliwi to uczniom zapoznanie się ze wszystkimi elementami wymiaru sprawiedliwości w Polsce- od ścigania, poprzez oskarżanie, osądzanie aż do egzekucji kary.

Zajęcia będą odbywać się również poza szkołą, uczniowie będą mogli poznać różne aspekty pracy w wymiarze sprawiedliwości, różną specyfikę pracy jego organów.

Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak kurs nurkowania, kurs szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy, kurs ratownictwa wodnego, kurs motorowodny itp. umożliwią im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze również do innych służb. Dzięki współorganizowaniu ich przez szkołę (część zajęć będzie się odbywać  na terenie szkoły) ceny tych kursów będą znacznie niższe od ich ceny rynkowej.

piątek, 15 czerwca 2012 11:57

Klasa mundurowa o profilu wojskowym

Klasa o profilu wojskowym

W klasie o profilu wojskowym obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym::

 • wiedza o społeczeństwie;
 • fizyka;
 • informatyka.

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

 • podstawy elektroniki (uzupełnienie do fizyki)
 • przysposobienie wojskowe.

Program zajęć poszerzony jest dodatkowo o blok programowy "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO'" składający się z modułów o długości od kilku do kilkunastu godzin, takich jak np.: pierwsza pomoc medyczna, podstawowe zagadnienia BHP, podstawy krótkofalarstwa, podstawy samoobrony, topografia itp..

Klasa liczy ok. 25-30 uczniów, nauka w niej jest bezpłatna (bez czesnego).

Program zajęć dostosowany jest do wymagań stawianych kandydatom w czasie naboru do służby wojskowej, do szkół wojskowych oraz na kierunkach politechnicznych cywilnych lub w Wojskowej Akademii Technicznej.

W klasie I uczniowie zapoznają się z działaniem różnych formacji mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojska, Straży Pożarnej, Służb Celnych, Inspektoracie Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei.  Specjalizacja wybierana będzie po ukończeniu I klasy. W klasach II i III część zajęć będzie prowadzona w jednostkach wojskowych, na poligonie. Liceum nawiązało partnerską współpracę ze szkołami, w których istnieją klasy o podobnych profilach, związanych porozumieniami z tymi samymi jednostkami wojskowymi co LO ABiS. Umożliwi to wymianę doświadczeń, organizowanie wspólnych imprez sportowych i zdrową rywalizację uczniów różnych szkół w czasie zajęć w jednostkach.

Dodatkowe szkolenia i kursy dostępne dla uczniów, takie jak kurs nurkowania, kurs szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy, kurs ratownictwa wodnego, kurs motorowodny itp. umożliwią im zdobycie umiejętności dodatkowo punktowanych przy naborze. Dzięki współorganizowaniu ich przez szkołę (część zajęć będzie się odbywać  na terenie szkoły) ceny tych kursów będą znacznie niższe od ich ceny rynkowej.

piątek, 15 czerwca 2012 09:53

Klasa informatyczna

Klasa o profilu informatycznym

W klasie o profilu informatycznym obowiązywać będą przedmioty w zakresie rozszerzonym::

 • informatyka;
 • matematyka;
 • fizyka
 • język angielski

oraz jako dodatkowe przedmioty uzupełniające:

 • programowanie

Program nauczania przygotowuje do studiów politechnicznych.

Klasa liczy ok. 15-25 uczniów.

czwartek, 14 czerwca 2012 13:43

Porozumienia o współpracy

W naszym Liceum zapoznamy uczniów z "blaskami i cieniami" wybranych służb, po to, aby wybierając zawód wiedzieli czego się spodziewać, by wybór był świadomy i dawał  satysfakcję. Dlatego w programie pojawiły się również zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy różnych formacji, które pomogą przygotować naszych uczniów do ubiegania się o pracę w służbach mundurowych.

W tym celu Liceum ABiS nawiązało współpracę z:

2 Pułkiem Inżynieryjnym z Inowrocławia (JW1523)

56 Bazą Lotniczą  z Inowrocławia (JW 1641, dawniej 56 Pułk Śmigłowców Bojowych)

1 Batalionem Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej (JW 4393)

Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku

Komendą Miejską Policji we Włocławku

Prokuraturą Okręgową we Włocławku

Sądem Okręgowym we Włocławku

Zakładem Karnym we Włocławku

Strażą Miejską we Włocławku

Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Ochotniczą Strażą Pożarną w Kruszynie

Izbą Celną w Toruniu (Oddział Celny we Włocławku)

Aeroklubem Włocławskim

Ligą Obrony Kraju Oddział we Włocławku

Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział we Włocławku

Centrum Nurkowym

Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym we Włocławku

Agencjami Ochrony Mienia i Osób

Ośrodkiem Szkolenia Kierowców ANDROMARK

 

Zawarte porozumienia umożliwią poznanie specyfiki pracy w służbach mundurowych, odbycie zajęć na terenie różnych jednostek i krótkich praktyk uczniowskich.

Dzięki nawiązaniu współpracy z różnymi organizacjami będziemy mgli zapewnić uczniom szeroką gamę szkoleń i kursów, których odbycie pozwoli im uzyskać dodatkowe punkty w czasie naboru do formacji mundurowych lub na studia kierunkowe (pożarnicze, wojskowe, prawne).

środa, 13 czerwca 2012 13:08

Wymogi formalne

Każdorazowo przy ogłaszaniu naboru do służby określone są wymogi, które musi spełnić kandydat, dotyczące m.in. jego wykształcenia.

Warunkiem przystąpienia do dalszej części rekrutacji (testów wiedzy, testów sprawnościowych) i psychologicznych jest dostarczenie w ustalonym terminie właściwie wypełnionego kwestionariusza oraz wykazanych w ogłoszeniu o naborze wymaganych dokumentów.

środa, 13 czerwca 2012 12:45

Zasady naboru do izby celnej

ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTU WIEDZY ORAZ
TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY CELNEJ


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 2010 roku w sprawie informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do Służby Celnej (Dz. U. Nr 110 poz. 726).


I.    TEST WIEDZY:

    Warunkiem przystąpienia do testu wiedzy jest spełnienie przez kandydata wymagań formalnych zawartych  w informacji o wolnych stanowiskach służbowych.


Test wiedzy składa się z  czterech części tematycznych –  łącznie test zawiera 40 pytań:
1.    Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej .
2.    Organizacja i funkcjonowanie Służby Celnej
3.    Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
4.    Aktualne zagadnienia społeczno – gospodarcze.

Test wiedzy ma formę testu jednokrotnego wyboru: z  podanych odpowiedzi tylko jedna jest poprawna. Czas przeznaczony na wypełnianie testu: 40 minut.


    Przed wejściem do sali kandydaci wyczytywani są zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Po sprawdzeniu tożsamości , każdy z kandydatów otrzymuje kartę informacyjną i zajmuje miejsce zgodnie z wyczytywaną alfabetycznie kolejnością.

    Do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego (testu sprawności fizycznej)  przechodzą kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 24 punkty, z tym że na jedno wolne stanowisko służbowe kwalifikuje się pięciu kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę punktów. W przypadku gdy piąty i kolejny kandydat uzyska taką samą liczbę punktów z testu wiedzy, do testu sprawności fizycznej przystępują wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę lub większą liczbę punktów z testu wiedzy.


II.    TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

    Warunkiem przystąpienia przez kandydata do testu sprawnościowego jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego dopuszczającego go do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wydane nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

    Test wykonuje się w stroju i obuwiu sportowym.

    Przed rozpoczęciem testu sprawdza się tożsamość kandydatów oraz informuje się  o warunkach organizacyjnych i zasadach oceniania testu sprawności fizycznej.


Opis ćwiczeń:

Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych:

1.  Siła mięśni ramion: uginanie ramion w podporze leżąc przodem. W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych. Próbę wykonuje się jeden raz.

2. Siła mięśni brzucha: skłony tułowia w przód z leżenia tyłem w ciągu 30 sek. W trakcie wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Próbę wykonuje się jeden raz.

3.  Zwinność, koordynacja ruchowa: bieg ze zmianą kierunku „koperta, Próbę wykonuje się jeden raz. W przypadku przewrócenia stojaka, próba jest przerywana. Dopuszcza się jedną dodatkową próbę.


4.  Wytrzymałość: bieg 1000m – mężczyźni, 600m – kobiety. Próbę wykonuje się jeden raz.


Oceny punktowe przyznawane są zgodnie z tabelami norm sprawnościowych kandydatów do służby w Służbie Celnej w zależności od płci i wieku kandydata.

III. Kolejnym etapem jest test psychologiczny.

 

Oprócz pracy w Izbie Celnej istnieje możliwość zatrudnienia jako AGENT CELNY.

Aby uzyskać kwalifikacje zawodowe agenta celnego kandydat na agenta celnego musi potwierdzić wysoki poziom wiedzy merytorycznej zdaniem egzaminu państwowego, który uprawnia do wpisania na listę agentów celnych i wykonywania działalności. Na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. korzysta z pełni praw publicznych;
 4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 5. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo gospodarcze lub za przestępstwo skarbowe;
 6. swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego;
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną, powoływaną przez Ministra Finansów lub otrzymała decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego na podstawie przepisów odrębnych;
 8. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych nie później, niż w okresie 2 lat od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym.
sobota, 09 czerwca 2012 14:52

Zasady rekrutacji do straży pożarnej

Rekrutacja do PSP

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Aby umożliwić podjęcie służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia. Dodatkowymi atutami kandydata do służby jest posiadanie m.in.:


Gratyfikacja punktowa może być doprecyzowana w zależności od rodzaju stanowiska służbowego, na które prowadzony jest nabór i dotyczy to zarówno kategorii posiadanego prawa jazdy, odbytych szkoleń czy posiadania innych kwalifikacji.

1 prawa jazdy kat. C 4 pkt.,
2 prawa jazdy kat. C+E 6 pkt.,
3 uprawnień ratownika medycznego 5 pkt.,
4 innych uprawnień, które mogą być przydatnew PSP np. obsługa dźwigu, ciężkiego sprzętu 5 pkt.,
5 uprawnień płetwonurka 3 pkt.,
6 udokumentowanego członkostwa w OSP powyżej 3 lat 3 pkt.,
7 udokumentowanego udziału w zawodach pożarniczych OSP 3 pkt.,
8 udokumentowanego szkolenia dla członków OSP 3 pkt.,
9 wykształcenia (3-5 pkt. - nie sumują się):
- średniego technicznego
- zdanego egzaminu maturalnego
- wyższego o kierunku przydatnym w PSP   

 

3 pkt.,
4 pkt.,
5 pkt.,

Test sprawności fizycznej

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję kwalifikacyjną starający się o podjęcie służby kandydat poddawany jest próbie wejścia na drabinę mechaniczną (przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75 stopni - na wysokość 20 metrów, zmodyfikowanej próbie wydolnościowej metodą "harvard step-up test", a następnie przystępuje do testu sprawności fizycznej.
Zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą "harvard step-up test"

W ciągu 5 minut badany wchodzi na stopień o wysokości 40 cm (kobiety - 30 cm) w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy.
Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min. po zakończeniu próby, następnie od 2 min. oraz od 4 min. (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności FI stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności,
kandydata nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.

1. Mężczyźni
- podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu i wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję; oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń; podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia,
- bieg na 50 m i 1000 m - ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu; na sygnał "startera" rozpoczyna bieg; czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety; falstart powoduje powtórzenie startu.

2. Kobiety
- siady proste z leżenia tyłem - ćwicząca przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwicząca przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki; wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej; oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń,
- rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - ćwicząca ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku; unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut; odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem; przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę,
- bieg wahadłowy 4 x 10 m - ćwicząca ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka); na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek); po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę; oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


Po zaliczeniu zmodyfikowanej próby wydolnościowej metodą "harvard step-up test" i testu sprawności fizycznej decyzję o przyjęciu do służby podejmuje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w miarę posiadanych etatów. Najlepsi w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci do służby otrzymują skierowanie do poradni psychologicznej MSWiA. Po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych, kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które przeprowadza komisja lekarska MSWiA. Komisja ta wydaje orzeczenie o przydatności kandydata do służby.

II.    SŁUŻBA KANDYDACKA
Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.
Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.
Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.


Szczegółowe informacje oraz warunki naboru do szkół Państwowej Straży Pożarnej można uzyskać pod adresami:
•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl
•    Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: www.sapsp.pl
•    Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl
•    Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: www.cspsp.pl

 

Kandydaci do szkół pożarniczych muszą również zdać egzamin wstępny sprawnościowy, na który składa się test sprawności- tor przeszkód oraz sprawdzian z umiejętności pływania.
Od kandydatów wymaga się, aby na pisemnym egzaminie dojrzałości mieli ocenę z matematyki języka obcego oraz co najmniej jednego z przedmiotów fizyka i astronomia lub chemia. Wyniki pisemne przelicza się stosując następujące wagi:

Wynik procentowy na zakresie podstawowym-     0.7
Wynik procentowy na zakresie rozszerzonym- 1.0
Matematyka -                                                  1.0
Fizyka i astronomia , Chemia –                          0.8
Język obcy-                                                      0.5

 


III. PRACOWNICY CYWILNI

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zmianami), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
Dyrektor generalny urzędu (komendant) organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w jednostce organizacyjnej PSP.

sobota, 09 czerwca 2012 14:46

wymogi formalne

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Warunkiem przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest spełnienie wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami). Zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić:

•    obywatel polski,
•    korzystający z pełni praw publicznych,
•    posiadający co najmniej wykształcenie średnie,
•    niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby
oraz posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (art. 34 ust. 4 cyt. ustawy).

Ocenę zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby dokonuje komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji (art. 29 cyt. ustawy).

Wymagane dokumenty składane po ogłoszeniu naboru do służby w PSP:
•    podanie i CV,
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
•    kserokopia dowodu osobistego,
•    kserokopia prawa jazdy,
•    kserokopia stron książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata kategorią zdrowia i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•    zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 5
Joomla SEO by AceSEF