Oferta - LO Abis Włocławek

facebook
Błąd
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 63
Oferta
Oferta

Oferta (50)

piątek, 08 czerwca 2012 12:05

Zasady rekrutacji do policji w 2012

Rekrutacja:


I.    Złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.
Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji).
Ogłoszenia o doborze, zamieszczone są np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.
Należy przygotować poniższe dokumenty:
•    podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu należy wskazać konkretną jednostkę, w której chce się pełnić służbę. Można wskazać tylko jedną komendę, do której chce się dostać. Jeśli ktoś jest zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończył całe postępowanie, a nie dostanie się do tej wskazanej w podaniu), wymienia się je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
•    wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnić należy dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza dostępny jest w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
•    kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu przez pracownika kadr).
Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.
W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego trzeba legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwala na dalszy udział w procedurze.

II. Test wiedzy.
Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.

III. Test sprawności fizycznej
Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:
•    zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
•    strój i obuwie sportowe.
Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.
Gdyby nie udało się zaliczyć testu sprawności fizycznej to przyjęcie do służby w Policji jest nadal aktualne. Istnieje szansa na poprawę tego etapu, jeśli w terminie do 30 dni od uzyskania negatywnego wyniku złoży się w komórce ds. doboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oświadczenie, że nadal jest się zainteresowanym służbą w Policji. Druk oświadczenia jest dostępny w Internecie. Otrzymuje się skierowanie na powtórny test sprawności fizycznej w najbliższym wolnym terminie. W razie ponownego nie zaliczenia, należy poczekać 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (czyli od momentu złożenia poprzednich dokumentów). Po tym czasie można przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie dokumenty.

IV. Badania psychologiczne.
Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji, rozmowy z psychologiem  oraz z podsumowania wyników badania i rozmowy.
Za test psychologiczny można uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.
W razie uzyskania negatywnego wyniku testu psychologicznego  – do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

V. Rozmowa kwalifikacyjna.
Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.
Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, otrzymuje się skierowanie na kolejny etap.

VI. Komisja lekarska
W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

VII. Ankieta bezpieczeństwa osobowego
W stosownym czasie zostaniesz wypełnienia się ankietę bezpieczeństwa osobowego. Druk można pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.
Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

VIII. Lista rankingowa
Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji znajduje się informacja jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe.
Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.
Jeśli z wynikiem pozytywnym kandydat ukończy postępowanie kwalifikacyjne, zostaje umieszczony na liście rankingowej. W przypadku zdobycia wystarczającej ilość punktów, zostaje przyjęty do służby w Policji.
W przypadku, gdy zabraknie punktów, ma szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego. W dalszym ciągu decydować o tym będzie suma uzyskanych przez kandydata punktów.
Podsumowując: postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Szczegółowa punktacja dostępna jest w Informatorze dla kandydata.
Po przyjęciu do służby kandydat jedzie na ok. 5,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostanie czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli będzie musiał odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie Kandydat zostaje skierowany do służby we wskazanej przez niego jednostce.

piątek, 08 czerwca 2012 00:45

rekrutacja policja

Rekrutacja:

I.    Złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.
Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji).
Ogłoszenia o doborze, zamieszczone są np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.
Należy przygotować poniższe dokumenty:
•    podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu należy wskazać konkretną jednostkę, w której chce się pełnić służbę. Można wskazać tylko jedną komendę, do której chce się dostać. Jeśli ktoś jest zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończył całe postępowanie, a nie dostanie się do tej wskazanej w podaniu), wymienia się je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
•    wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnić należy dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza dostępny jest w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
•    kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu przez pracownika kadr).
Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.
W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego trzeba legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwala na dalszy udział w procedurze.
II. Test wiedzy.
Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.
III. Test sprawności fizycznej
Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:
•    zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
•    strój i obuwie sportowe.
Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.
Gdyby nie udało się zaliczyć testu sprawności fizycznej to przyjęcie do służby w Policji jest nadal aktualne. Istnieje szansa na poprawę tego etapu, jeśli w terminie do 30 dni od uzyskania negatywnego wyniku złoży się w komórce ds. doboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oświadczenie, że nadal jest się zainteresowanym służbą w Policji. Druk oświadczenia jest dostępny w Internecie. Otrzymuje się skierowanie na powtórny test sprawności fizycznej w najbliższym wolnym terminie. W razie ponownego nie zaliczenia, należy poczekać 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (czyli od momentu złożenia poprzednich dokumentów). Po tym czasie można przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie dokumenty.
IV. Badania psychologiczne.
Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji, rozmowy z psychologiem  oraz z podsumowania wyników badania i rozmowy.
Za test psychologiczny można uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.
W razie uzyskania negatywnego wyniku testu psychologicznego  – do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.
V. Rozmowa kwalifikacyjna.
Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.
Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, otrzymuje się skierowanie na kolejny etap.
VI. Komisja lekarska
W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.
VII. Ankieta bezpieczeństwa osobowego
W stosownym czasie zostaniesz wypełnienia się ankietę bezpieczeństwa osobowego. Druk można pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.
Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

VIII. Lista rankingowa
Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji znajduje się informacja jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe.
Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.
Jeśli z wynikiem pozytywnym kandydat ukończy postępowanie kwalifikacyjne, zostaje umieszczony na liście rankingowej. W przypadku zdobycia wystarczającej ilość punktów, zostaje przyjęty do służby w Policji.
W przypadku, gdy zabraknie punktów, ma szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego. W dalszym ciągu decydować o tym będzie suma uzyskanych przez kandydata punktów.
Podsumowując: postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Szczegółowa punktacja dostępna jest w Informatorze dla kandydata.
Po przyjęciu do służby kandydat jedzie na ok. 5,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostanie czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli będzie musiał odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie Kandydat zostaje skierowany do służby we wskazanej przez niego jednostce.


czwartek, 07 czerwca 2012 23:59

wymagania

Kto ma szansę na służbę w Policji?


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące podstawowe wymogi formalne.:
•    posiadać polskie obywatelstwo,
•    posiadać nieposzlakowaną opinię,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystać z pełni praw publicznych,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•    dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
•    osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

piątek, 18 maja 2012 13:23

Wykaz kursów i szkoleń

W ramach współpracy LO ABiS z z Aeroklubem Włocławskim, Centrum Nurkowym, WOPR, LOK, PCK, Szkołą Nauki Jazdy itp. organizowane są kursy przedstawione poniżej. Ze względu na ograniczoną liczebność grup będą się one odbywać w różnych terminach. Szkolenia nurkowe, spadochronowe, szybowcowe wymagają przejścia specjalistycznych badań lekarskich i mogą być kilkustopniowe.

Ze względu na profil klas mundurowych w programie znajduje się kilka kursów z zakresu samoobrony. Więcej informacji na ich temat można znaleźć w zakładce kursy samoobrony.

 


Lp. Nazwa szkolenia Termin Liczebność grupy
Liczba wolnych miejsc Dostępność

1.

BHP wrzesień 20132. Pierwsza pomoc wrzesień-  listopad 20133. Podstawy Samoobrony wrzesień 2013- czerwiec 2014


TAK
4. Kurs strzelecki
marzec 2014


TAK
5. Kurs krótkofalarski
6. Kurs topografii
7. Kurs nurkowania
maj 2014
10

TAK
8. Kurs szybowcowy
9. Kurs spadochronowy
30.03.2014- czerwiec 2014

14

3
TAK
10.
Kurs na prawo jazdy
11.
Kurs motorowodny
12.
Taktyka i technika interwencji
13. Użycie środków przymusu bezpośredniego
piątek, 18 maja 2012 13:23

Informacje ogólne

W tym miejscu znajdą się wszystkie informacje o kursach i szkoleniach dostępnych dla uczniów LO ABiS. Część z nich będzie obowiązkowa i bezpłatna, część będzie się wiązała z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez uczniów. Te szkolenia nie będą obowiązkowe.

W następnej zakładce znajdują się informacje o rodzajach kursów, maksymalnej  liczebności grup, terminie, czasie trwania i dostępności kursu.

W naszej szkole zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Dlatego też wszyscy uczniowie w ramach dodatkowych zajęć zebranych w bloku "WYBRANE ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO" przejdą szereg obowiązkowych szkoleń takich jak:

  • szkolenie BHP;
  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej;
  • podstawowy kurs samoobrony.

Oprócz tego w bloku tym znajdują się np;

  • szkolenie strzeleckie;
  • szkolenie krótkofalarskie;
  • szkolenie z zakresu topografii i czytania map.
piątek, 18 maja 2012 13:12

Kursy, szkolenia

Informacje o szkoleniach organizowanych dla uczniów LO ABiS.

 

Kurs pierwszej pomocy: 28.11.2013, 5.12.2013

piątek, 18 maja 2012 10:28

Oferta dodatkowa

Unikalna oferta edukacyjna Liceum ABiS to nie wszystko!

Oprócz programu nauczania Nasza Szkoła ma do zaoferowania:

•    Bezpieczeństwo- na terenie szkoły ma siedzibę oraz pilnuje budynku i porządku firma ochroniarska SNAJPER.

•    Nowoczesność- nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Dostęp do sieci bezprzewodowej.

•    Wsparcie- liceum w swoich działaniach jest wspierana organizacyjnie i merytorycznie przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności

•    Kadra- zespół dydaktyczny składający się m.in. z wykładowców akademickich WSIU

 

•    Wygoda- kilkunastoosobowe klasy

•    Bezpłatna nauka, klasy mundurowe o kilku specjalnościach, nowe profile

•    Pomoc- system stypendialny dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

•    Skuteczność - podział na grupy wg stopnia zaawansowania na zajęciach językowych oraz na informatyce.

•    Szkolenia- na terenie szkoły działa Ośrodek Szkolenia Kierowców „ANDROMARK” – chętni będą mogli skorzystać z możliwości odbycia kursu na prawo jazdy na terenie szkoły

•    Rozwój- możliwość odbycia różnorodnych szkoleń i kursów, np. nurkowego, spadochronowego, szybowcowego, ratownictwa wodnego, itp. współorganizowanych przez Szkołę. Szkolenia teoretyczne będą się odbywać na terenie szkoły.

•    Zniżki- wszystkie szkolenia i kursy objęte są promocją dla uczniów Liceum ABiS

•    Praktyki- możliwość odbycia praktyk uczniowskich w wybranych służbach mundurowych.

•    Pasje- koła zainteresowań, np. strzeleckie, krótkofalarskie, astronomiczne itp.

•    Innowacyjność- autorski program zajęć przygotowujących do testów i egzaminów kwalifikacyjnych do służb mundurowych. Różnorodne zajęcia prowadzone przy współudziale przedstawicieli wybranych służb.

 

 

Jeśli szukasz czegoś oryginalnego i niepowtarzalnego - wybierz ABiS!

poniedziałek, 07 maja 2012 08:55

Galeria

Szkoła

Inauguracja roku 2012/13

Zajęcia dodatkowe - strzelnica

Obserwacja ćwiczeń Policji

poniedziałek, 07 maja 2012 08:55

F.A.Q.

Pytania dotyczące szkoły, specjalności klas, oferty szkoły itp. można wysłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Odpowiedzi ukażą się również na tej stronie.

***********************
Q.  Czy będą w klasie mundurowej obowiązywać mundurki?

A. Tak, w klasach mundurowych, może nie mundurki a mundury, jeden lub dwa razy w tygodniu (dzień mundurowy, w którym będą zaplanowane różne zajęcia dodatkowe lub wyjazdowe/ wyjściowe  np. do straży pożarnej, jednostki wojskowej itp.).

***********************
Q . Jakie przedmioty poza ogólnymi będą w klasie mundurowej?

A. Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą różne w zależności od profilu klas. Co innego (inny zakres wiedzy) jest wymagane przy naborze do policji a co innego do straży pożarnej. Podobnie jest przy rekrutacji do kierunkowych szkół wyższych (Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Pożarnicza, Wydział Prawa itp). Dlatego też przedmioty zostały dobrane tak, aby  umożliwiały zdobycie największej ilości punktów podczas kwalifikacji.
•    klasa mundurowa celnicza: WOS, j. angielski, geografia
•    klasa mundurowa policyjno- prawna: WOS, historia, j. angielski
•    klasa mundurowa pożarnicza: WOS, fizyka, matematyka
•    klasa mundurowa wojskowa: WOS, fizyka, informatyka
Oprócz tego wprowadzone są dodatkowe zajęcia
•    zajęcia dodatkowe - obowiązkowe, bezpłatne, np. kurs BHP, pierwszej pomocy, zajęcia z samoobrony, w późniejszych klasach  w zależności od profilu np.  ratownictwa medycznego, prawo celne, elektronika ...
•    szkolenia dodatkowe - te będą nieobowiązkowe, bo związane z jakimiś opłatami, np. kurs nurkowania, szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy oraz inne uprawnienia, które przydadzą się absolwentom przy naborze do poszczególnych służb, jako dodatkowe punkty, itp.

Czas ich trwania będzie różny, niektóre będą trwać po kilka, inne po kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Część zajęć dodatkowych będzie prowadzona przy udziale przedstawicieli służb mundurowych. Będą to np. zajęcia na poligonach, w jednostkach straży pożarnej, w komendzie policji, w sądzie itp. , prelekcje- prowadzone przez tych funkcjonariuszy, zajęcia na strzelnicy, pokazy ćwiczeń tych służb, zajęcia z samoobrony, zajęcia z obsługi radiostacji (krótkofalarstwo), wykłady z zakresu prawa celnego itp. Rodzaj zajęć będzie różny dla różnych klas, w zależności od profilu.

************************
Q.    Czy trzeba od razu określić profil klasy?

A. Tak, planowane jest uruchomienie  4 profili, na podaniu należy podać swoje preferencje, którymi specjalnościami zainteresowany jest kandydat i w jakiej kolejności. Klasy będą kompletowane z uwzględnieniem tego wyboru. W pierwszym roku nauki wszystkie klasy mają ten sam program, który pozwoli uczniom zapoznać się ze wszystkimi rodzajami służb i upewnić się o słuszności wyboru. Specjalizacja będzie dopiero w II i III klasie, możliwe będzie wówczas przeniesienie do innej klasy, pod warunkiem, że będzie to realizowalne ze względów logistycznych. Klasy muszą mieć określoną liczę uczniów, więc będą możliwe drobne przesunięcia lub zamiana miejscami. Dlatego istotne jest podanie profilu klasy już na początku.
Jeżeli zainteresowanie jedną ze specjalności będzie bardzo duże, to może się zdarzyć, że uruchomione zostaną np. 2 klasy wojskowe.

**********************

Q.  Jakie jest po tym wykształcenie?- czy klasa mundurowa daje już jakieś uprawnienia?

A. Nie,… i tak…
Nie, żadna szkoła nie daje takich uprawnień. Nie ma liceów policyjnych, wojskowych czy celniczych. W celu zdobycia konkretnego zawodu po liceum można iść do kierunkowej szkoły wyższej np. jakiejś akademii wojskowej, wyższej szkoły pożarniczej itp. Do wszystkich służb organizowany jest nabór, w którym trzeba przejść testy kwalifikacyjne, egzaminy sprawnościowe itp. Można też dostać dodatkowe punkty za posiadane uprawnienia, umiejętności. Na tej podstawie tworzone są listy rankingowe i przyjmowani są kandydaci do służby lub szkoły. Zajęcia dodatkowe mają przygotować uczniów do tych testów lub pomóc w uzyskaniu tych punktów bonusowych. Stąd różne rodzaje zajęć dla różnych profili, bo inne są wymagania stawiane kandydatom do służby w różnych formacjach.  Dlatego też we wszystkich klasach będzie rozszerzony zakres WOS a dodatkowo np. specjalistyczne zajęcia z prawa celnego (bo to jest wymagane na egzaminach) w klasie celniczej czy też ratownictwo medyczne w klasie pożarniczej.
Ale… niektóre zajęcia umożliwiają właściwie uzyskanie uprawnień do wykonywania różnych zawodów. Np.:
•    dodatkowy przedmiot z prawa celnego pokrywać się będzie z zakresem wiedzy wymaganym na egzaminach na agenta celnego. Jeżeli ktoś się przyłoży do nauki to zaraz po maturze (warunek konieczny) może przystąpić do egzaminu państwowego i jeśli go zda- ma uprawnienia agenta celnego i duże szanse zatrudnienia w tym zawodzie.
•    dodatkowe kursy nurkowania umożliwiają zdobycie nawet stopnia P3 (certyfikat uznawany na całym świecie) oraz doświadczenia (np. w czasie wspólnych ćwiczeń ze Strażą Pożarną), które wystarcza do prowadzenia wypraw nurkowych. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się gałęzi turystyki, np. n basenie Morza Śródziemnego, w Egipcie itp.
Zajęcia ze specjalistami z różnych służb i ćwiczenia z nimi mają przygotować uczniów w taki sposób, aby łatwiej przeszli testy kwalifikacyjne i plasowali się wysoko na listach rankingowych, co ma im ułatwić zakwalifikowanie się do służby lub do wyższej uczelni kierunkowej.
Nie dajemy ryby, tylko wędkę i wiedzę jak tę rybę złowić.

*********************

Q .  Czy będą jakieś praktyki?

A. Tak. W straży miejskiej, straży pożarnej, izbie celnej, w wojsku – zajęcia na poligonach.

***********************

Q.    Jaka jest promocja dla licealistów na kurs prawa jazdy? Ile mniej kosztuje?

A.
W przypadku różnych kursów i szkoleń płatnych szkoła występuje jako współorganizator, tworzy z uczniów grupę kursantów, zajęcia teoretyczne w większości będą się odbywać na terenie szkoły. Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie uzyskać duże zniżki rzędu 20-30% na różnych kursach.

***********************

Q.   Jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy?

A. Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nie jest uwzględniona w elektronicznym systemie rekrutacji, w którym można zapisać się do trzech wybranych klas. Dlatego należy złożyć oddzielne podanie, poza zgłoszeniem elektronicznym.
Podanie (dostępne na stronie LO ABiS) należy złożyć do Dziekanatu Wyższej Szkoły Informatyki (Włocławek, ul. Chmielna 24) do 28 czerwca 2012 do godz. 16.00. Po tym terminie podania można składać tylko wraz ze świadectwami (lub ich odpisami).
Od  29 czerwca  do 3 lipca do godz. 16.00 przyjmowane są komplety wymaganych dokumentów (wraz ze świadectwami lub ich odpisami)..
Wyniki pierwszego naboru (listy rankingowe) zostaną podane 4 lipca do godz. 15.00.

Do 6 lipca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO ABiS oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 15.00.

Pytania dotyczące szkoły, specjalności klas, oferty szkoły itp. można wysłać na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Odpowiedzi ukażą się również na tej stronie.

Q.  Czy będą w klasie mundurowej obowiązywać mundurki?

A. Tak, w klasach mundurowych, może nie mundurki a mundury, jeden lub dwa razy w tygodniu (dzień mundurowy, w którym będą zaplanowane różne zajęcia dodatkowe lub wyjazdowe/ wyjściowe  np. do straży pożarnej, jednostki wojskowej itp.).

Q . Jakie przedmioty poza ogólnymi będą w klasie mundurowej?

A. Przedmioty w zakresie rozszerzonym będą różne w zależności od profilu klas. Co innego (inny zakres wiedzy) jest wymagane przy naborze do policji a co innego do straży pożarnej. Podobnie jest przy rekrutacji do kierunkowych szkół wyższych (Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Pożarnicza, Wydział Prawa itp). Dlatego też przedmioty zostały dobrane tak, aby  umożliwiały zdobycie największej ilości punktów podczas kwalifikacji.
•    klasa mundurowa celnicza: WOS, j. angielski, geografia
•    klasa mundurowa policyjno- prawna: WOS, historia, j. angielski
•    klasa mundurowa pożarnicza: WOS, fizyka, matematyka
•    klasa mundurowa wojskowa: WOS, fizyka, informatyka
Oprócz tego wprowadzone są dodatkowe zajęcia
•    zajęcia dodatkowe - obowiązkowe, np. kurs BHP, pierwszej pomocy, zajęcia z samoobrony, w późniejszych klasach  w zależności od profilu np.  ratownictwa medycznego, prawo celne, elektronika ...
•    szkolenia dodatkowe - te będą nieobowiązkowe, bo związane z jakimiś opłatami, np. kurs nurkowania, szybowcowy, spadochronowy, kurs na prawo jazdy oraz inne uprawnienia, które przydadzą się absolwentom przy naborze do poszczególnych służb, jako dodatkowe punkty, itp.

Czas ich trwania będzie różny, niektóre będą trwać po kilka, inne po kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin. Część zajęć dodatkowych będzie prowadzona przy udziale przedstawicieli służb mundurowych. Będą to np. zajęcia na poligonach, w jednostkach straży pożarnej, w komendzie policji, w sądzie itp. , prelekcje- prowadzone przez tych funkcjonariuszy, zajęcia na strzelnicy, pokazy ćwiczeń tych służb, zajęcia z samoobrony, zajęcia z obsługi radiostacji (krótkofalarstwo), wykłady z zakresu prawa celnego itp. Rodzaj zajęć będzie różny dla różnych klas, w zależności od profilu.

Q.    Czy trzeba od razu określić profil klasy?
A. Tak, planowane jest uruchomienie  4 profili, na podaniu należy podać swoje preferencje, którymi specjalnościami zainteresowany jest kandydat i w jakiej kolejności. Klasy będą kompletowane z uwzględnieniem tego wyboru. W pierwszym roku nauki wszystkie klasy mają ten sam program, który pozwoli uczniom zapoznać się ze wszystkimi rodzajami służb i upewnić się o słuszności wyboru. Specjalizacja będzie dopiero w II i III klasie, możliwe będzie wówczas przeniesienie do innej klasy, pod warunkiem, że będzie to realizowalne ze względów logistycznych. Klasy muszą mieć określoną liczę uczniów, więc będą możliwe drobne przesunięcia lub zamiana miejscami. Dlatego istotne jest podanie profilu klasy już na początku.
Jeżeli zainteresowanie jedną ze specjalności będzie bardzo duże, to może się zdarzyć, że uruchomione zostaną np. 2 klasy wojskowe.


4.    Jakie jest po tym wykształcenie?- czy klasa mundurowa daje już jakieś uprawnienia?

Nie,… i tak…
Nie, żadna szkoła nie daje takich uprawnień. Nie ma liceów policyjnych, wojskowych czy celniczych. W celu zdobycia konkretnego zawodu po liceum można iść do kierunkowej szkoły wyższej np. jakiejś akademii wojskowej, wyższej szkoły pożarniczej itp. Do wszystkich służb organizowany jest nabór, w którym trzeba przejść testy kwalifikacyjne, egzaminy sprawnościowe itp. Można też dostać dodatkowe punkty za posiadane uprawnienia, umiejętności. Na tej podstawie tworzone są listy rankingowe i przyjmowani są kandydaci do służby lub szkoły. Zajęcia dodatkowe mają przygotować uczniów do tych testów lub pomóc w uzyskaniu tych punktów bonusowych. Stąd różne rodzaje zajęć dla różnych profili, bo inne są wymagania stawiane kandydatom do służby w różnych formacjach.  Dlatego też we wszystkich klasach będzie rozszerzony zakres WOS a dodatkowo np. specjalistyczne zajęcia z prawa celnego (bo to jest wymagane na egzaminach) w klasie celniczej czy też ratownictwo medyczne w klasie pożarniczej.
Ale… niektóre zajęcia umożliwiają właściwie uzyskanie uprawnień do wykonywania różnych zawodów. Np.:
•    dodatkowy przedmiot z prawa celnego pokrywać się będzie z zakresem wiedzy wymaganym na egzaminach na agenta celnego. Jeżeli ktoś się przyłoży do nauki to zaraz po maturze (warunek konieczny) może przystąpić do egzaminu państwowego i jeśli go zda- ma uprawnienia agenta celnego i duże szanse zatrudnienia w tym zawodzie.
•    dodatkowe kursy nurkowania umożliwiają zdobycie nawet stopnia P3 (certyfikat uznawany na całym świecie) oraz doświadczenia (np. w czasie wspólnych ćwiczeń ze Strażą Pożarną), które wystarcza do prowadzenia wypraw nurkowych. Daje to możliwość zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się gałęzi turystyki, np. n basenie Morza Śródziemnego, w Egipcie itp.
Zajęcia ze specjalistami z różnych służb i ćwiczenia z nimi mają przygotować uczniów w taki sposób, aby łatwiej przeszli testy kwalifikacyjne i plasowali się wysoko na listach rankingowych, co ma im ułatwić zakwalifikowanie się do służby lub do wyższej uczelni kierunkowej.
Nie dajemy ryby, tylko wędkę i wiedzę jak tą rybę złowić.

Q .  Czy będą jakieś praktyki?
A.    Tak. W straży miejskiej, straży pożarnej, izbie celnej, w wojsku – zajęcia na poligonach.

Q.    Jaka jest promocja dla licealistów na kurs prawa jazdy? Ile mniej kosztuje?

A. W przypadku różnych kursów i szkoleń płatnych szkoła występuje jako współorganizator, tworzy z uczniów grupę kursantów, zajęcia teoretyczne w większości będą się odbywać na terenie szkoły. Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie uzyskać duże zniżki rzędu 20-30% na różnych kursach.


7.    Jakie dokumenty trzeba złożyć i do kiedy?
Nasza szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, nie jest uwzględniona w elektronicznym systemie rekrutacji, w którym można zapisać się do trzech wybranych klas. Dlatego należy złożyć oddzielne podanie, poza zgłoszeniem elektronicznym.
Podanie (dostępne na stronie LO ABiS) należy złożyć do Dziekanatu Wyższej Szkoły Informatyki (Włocławek, ul. Chmielna 24) do 28 czerwca 2012 do godz. 16.00. Po tym terminie podania można składać tylko wraz ze świadectwami (lub ich odpisami).
Od  29 czerwca  do 3 lipca do godz. 16.00 przyjmowane są komplety wymaganych dokumentów (wraz ze świadectwami lub ich odpisami)..
Wyniki pierwszego naboru (listy rankingowe) zostaną podane 4 lipca do godz. 15.00.

Do 6 lipca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00 kandydaci umieszczeni na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły muszą potwierdzić wolę podjęcia nauki w LO ABiS oraz dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi 6 lipca 2012 r. (piątek), do godz. 15.00.
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 4
Joomla SEO by AceSEF