Zasady rekrutacji do policji w 2012 - LO Abis Włocławek

facebook

Zasady rekrutacji do policji w 2012

Rekrutacja:


I.    Złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.
Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji).
Ogłoszenia o doborze, zamieszczone są np. na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Są w nich wskazane komendy miejskie/powiatowe/rejonowe Policji, do których prowadzony jest dobór.
Należy przygotować poniższe dokumenty:
•    podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. W podaniu należy wskazać konkretną jednostkę, w której chce się pełnić służbę. Można wskazać tylko jedną komendę, do której chce się dostać. Jeśli ktoś jest zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończył całe postępowanie, a nie dostanie się do tej wskazanej w podaniu), wymienia się je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
•    wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnić należy dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu. Druk kwestionariusza dostępny jest w każdej komendzie oraz na policyjnych stronach internetowych,
•    kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu przez pracownika kadr).
Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności  – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty, a osoby podlegające kwalifikacji wojskowej dodatkowo książeczkę wojskową.
W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.
Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego trzeba legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu nie pozwala na dalszy udział w procedurze.

II. Test wiedzy.
Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu.

III. Test sprawności fizycznej
Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:
•    zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
•    strój i obuwie sportowe.
Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 45 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.
Gdyby nie udało się zaliczyć testu sprawności fizycznej to przyjęcie do służby w Policji jest nadal aktualne. Istnieje szansa na poprawę tego etapu, jeśli w terminie do 30 dni od uzyskania negatywnego wyniku złoży się w komórce ds. doboru komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oświadczenie, że nadal jest się zainteresowanym służbą w Policji. Druk oświadczenia jest dostępny w Internecie. Otrzymuje się skierowanie na powtórny test sprawności fizycznej w najbliższym wolnym terminie. W razie ponownego nie zaliczenia, należy poczekać 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (czyli od momentu złożenia poprzednich dokumentów). Po tym czasie można przystąpić po raz kolejny do procedury doboru i złożyć ponownie dokumenty.

IV. Badania psychologiczne.
Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części: indywidualnego badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji, rozmowy z psychologiem  oraz z podsumowania wyników badania i rozmowy.
Za test psychologiczny można uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.
W razie uzyskania negatywnego wyniku testu psychologicznego  – do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

V. Rozmowa kwalifikacyjna.
Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.
Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, otrzymuje się skierowanie na kolejny etap.

VI. Komisja lekarska
W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

VII. Ankieta bezpieczeństwa osobowego
W stosownym czasie zostaniesz wypełnienia się ankietę bezpieczeństwa osobowego. Druk można pobrać ze strony internetowej Policji lub bezpośrednio z jednostki Policji.
Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

VIII. Lista rankingowa
Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji znajduje się informacja jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe.
Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.
Jeśli z wynikiem pozytywnym kandydat ukończy postępowanie kwalifikacyjne, zostaje umieszczony na liście rankingowej. W przypadku zdobycia wystarczającej ilość punktów, zostaje przyjęty do służby w Policji.
W przypadku, gdy zabraknie punktów, ma szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach, jednak nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego. W dalszym ciągu decydować o tym będzie suma uzyskanych przez kandydata punktów.
Podsumowując: postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna). Szczegółowa punktacja dostępna jest w Informatorze dla kandydata.
Po przyjęciu do służby kandydat jedzie na ok. 5,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostanie czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli będzie musiał odbyć 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Następnie Kandydat zostaje skierowany do służby we wskazanej przez niego jednostce.

Joomla SEO by AceSEF