wymagania - LO Abis Włocławek

facebook

wymagania

Kto ma szansę na służbę w Policji?


Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące podstawowe wymogi formalne.:
•    posiadać polskie obywatelstwo,
•    posiadać nieposzlakowaną opinię,
•    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystać z pełni praw publicznych,
•    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
•    posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
•    dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
•    osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Joomla SEO by AceSEF