wymogi formalne - LO Abis Włocławek

facebook

wymogi formalne

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Warunkiem przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest spełnienie wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami). Zgodnie z art. 28 cytowanej ustawy służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić:

•    obywatel polski,
•    korzystający z pełni praw publicznych,
•    posiadający co najmniej wykształcenie średnie,
•    niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby
oraz posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (art. 34 ust. 4 cyt. ustawy).

Ocenę zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia tej służby dokonuje komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji (art. 29 cyt. ustawy).

Wymagane dokumenty składane po ogłoszeniu naboru do służby w PSP:
•    podanie i CV,
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo i przestępstwo skarbowe,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
•    kserokopia dowodu osobistego,
•    kserokopia prawa jazdy,
•    kserokopia stron książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata kategorią zdrowia i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•    zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia.

Joomla SEO by AceSEF