Zasady rekrutacji do straży pożarnej - LO Abis Włocławek

facebook

Zasady rekrutacji do straży pożarnej

Rekrutacja do PSP

I. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Aby umożliwić podjęcie służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia. Dodatkowymi atutami kandydata do służby jest posiadanie m.in.:


Gratyfikacja punktowa może być doprecyzowana w zależności od rodzaju stanowiska służbowego, na które prowadzony jest nabór i dotyczy to zarówno kategorii posiadanego prawa jazdy, odbytych szkoleń czy posiadania innych kwalifikacji.

1 prawa jazdy kat. C 4 pkt.,
2 prawa jazdy kat. C+E 6 pkt.,
3 uprawnień ratownika medycznego 5 pkt.,
4 innych uprawnień, które mogą być przydatnew PSP np. obsługa dźwigu, ciężkiego sprzętu 5 pkt.,
5 uprawnień płetwonurka 3 pkt.,
6 udokumentowanego członkostwa w OSP powyżej 3 lat 3 pkt.,
7 udokumentowanego udziału w zawodach pożarniczych OSP 3 pkt.,
8 udokumentowanego szkolenia dla członków OSP 3 pkt.,
9 wykształcenia (3-5 pkt. - nie sumują się):
- średniego technicznego
- zdanego egzaminu maturalnego
- wyższego o kierunku przydatnym w PSP   

 

3 pkt.,
4 pkt.,
5 pkt.,

Test sprawności fizycznej

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję kwalifikacyjną starający się o podjęcie służby kandydat poddawany jest próbie wejścia na drabinę mechaniczną (przy pełnej asekuracji) nachyloną pod kątem 75 stopni - na wysokość 20 metrów, zmodyfikowanej próbie wydolnościowej metodą "harvard step-up test", a następnie przystępuje do testu sprawności fizycznej.
Zmodyfikowana próba wydolnościowa metodą "harvard step-up test"

W ciągu 5 minut badany wchodzi na stopień o wysokości 40 cm (kobiety - 30 cm) w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty. Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy.
Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min. po zakończeniu próby, następnie od 2 min. oraz od 4 min. (3 pomiary przez 30 s). Wskaźnik sprawności FI stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i pomnożonej przez 2 sumy trzech pomiarów tętna.
W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności,
kandydata nie dopuszcza się do zaliczenia testu sprawności fizycznej.

1. Mężczyźni
- podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu i wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję; oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń; podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia,
- bieg na 50 m i 1000 m - ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu; na sygnał "startera" rozpoczyna bieg; czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety; falstart powoduje powtórzenie startu.

2. Kobiety
- siady proste z leżenia tyłem - ćwicząca przyjmuje pozycję leżącą tyłem (na plecach) ręce wzdłuż tułowia, nogi ustabilizowane (mogą być w lekkim rozkroku), współćwicząca przytrzymuje je w okolicach stawów skokowych lub ćwiczący umieszcza je pod szczebelkiem drabinki; wykonanie ćwiczenia polega na uniesieniu tułowia do pozycji pionowej; oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń,
- rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - ćwicząca ustawia się przed linią rzutu, nogi w rozkroku; unosi piłkę oburącz za głowę i wykonuje rzut; odległość rzutu wyznacza punkt, w którym piłka zetknęła się z podłożem; przekroczenie linii w momencie wykonania rzutu lub bezpośrednio po rzucie unieważnia próbę,
- bieg wahadłowy 4 x 10 m - ćwicząca ustawia się przed linią startu (mety) w pozycji stojącej, obok chorągiewki (klocka); na sygnał rozpoczyna bieg na odległość 10 m do linii, na której ustawiona jest chorągiewka (klocek); po obiegnięciu chorągiewki biegnie do linii startu (mety), obiega chorągiewkę i ponownie przebiega 10 m do chorągiewki i powraca do miejsca startu na metę; oceniający zalicza wykonanie próby, jeśli ćwiczący pokonał pełne odległości pomiędzy oznaczeniami.

W przypadku niezaliczenia jednej z konkurencji za cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


Po zaliczeniu zmodyfikowanej próby wydolnościowej metodą "harvard step-up test" i testu sprawności fizycznej decyzję o przyjęciu do służby podejmuje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w miarę posiadanych etatów. Najlepsi w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydaci do służby otrzymują skierowanie do poradni psychologicznej MSWiA. Po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych, kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie, które przeprowadza komisja lekarska MSWiA. Komisja ta wydaje orzeczenie o przydatności kandydata do służby.

II.    SŁUŻBA KANDYDACKA
Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.

Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.
Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.
Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.


Szczegółowe informacje oraz warunki naboru do szkół Państwowej Straży Pożarnej można uzyskać pod adresami:
•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie: www.sgsp.edu.pl
•    Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: www.sapsp.pl
•    Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: www.sapsp.edu.pl
•    Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: www.cspsp.pl

 

Kandydaci do szkół pożarniczych muszą również zdać egzamin wstępny sprawnościowy, na który składa się test sprawności- tor przeszkód oraz sprawdzian z umiejętności pływania.
Od kandydatów wymaga się, aby na pisemnym egzaminie dojrzałości mieli ocenę z matematyki języka obcego oraz co najmniej jednego z przedmiotów fizyka i astronomia lub chemia. Wyniki pisemne przelicza się stosując następujące wagi:

Wynik procentowy na zakresie podstawowym-     0.7
Wynik procentowy na zakresie rozszerzonym- 1.0
Matematyka -                                                  1.0
Fizyka i astronomia , Chemia –                          0.8
Język obcy-                                                      0.5

 


III. PRACOWNICY CYWILNI

W strukturach PSP mogą być zatrudniani pracownicy cywilni. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zmianami), każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
Dyrektor generalny urzędu (komendant) organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z chwilą ukazania się ogłoszenia o interesującym stanowisku pracy, należy złożyć wymagane dokumenty w jednostce organizacyjnej PSP.

Joomla SEO by AceSEF