Zasady rekrutacji do wojska - LO Abis Włocławek

facebook

Zasady rekrutacji do wojska

Zasady naboru do wojska.

I. Szeregowi i starsi szeregowi.
II. Szkolnictwo wojskowe.
III. Studium oficerskie.

 

I.

Procedury powoływania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
W korpusie szeregowych zawodowych:

· żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe (art. 10 pkt. 3 lit. a ustawy pragmatycznej);

· żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową lub pełnił nadterminową zasadniczą służbę wojskową (art. 10 pkt. 3 lit. a ustawy;

· osoba nie będąca żołnierzem - jeżeli przemawiając za tym uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych, do zawodowej słuzby wojskowej można powołać, w korpusie szerefowych zawodowych, pomimo niespełnienia warunków okreslonych w art. 10 pkt 3 osobę, kttóra ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności.

Zainteresowany powołaniem wykazać się musi:

· nieposzlakowaną opinią (informacja z KRK);

· orzeczeniem Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej;

· orzeczeniem z wojskowej pracowni psychologicznej.


Warunki przyjęcia

· żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, może być powołany do zawodowej służby wojskowej w dowolnym czasie pełnienia tej służby, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne na proponowanym stanowisku służbowym);

· żołnierz rezerwy, może być powołany do zawodowej służby wojskowej tylko wówczas, jeśli odbył w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową lub pełnił nadterminową zasadnicza służbę wojskową, żołnierz rezerwy po przeszkoleniu wojskowym studentów i absolwentów szkół wyższych, żołnierz rezerwy zwolniony z zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych;
· żołnierz zasadniczej służby wojskowej - może być powołany do zawodowej służby wojskowej w ostatnim dniu pełnienia tej służby, jeżeli posiada kwalifikacje przydatne na proponowanym stanowisku służbowym;

· osoba nie będąca żołnierzem - może być powołana do zawodowej służby wojskowej jeżeli przemawiają za tym uzasadnione potrzeby SZ, posiada przygotowanie zawodowe oraz szczgólne kwalifikacje lub umijętności (osoba bez odbycia zsw, osoba która częściowo odbyła zsw, żołnierz rezerwy bez odbyciazasadniczej służby wojskowe

 

II.

Akademia Obrony Narodowej
00-910 Warszawa
Al.gen. A. Chruściela 103
CM (0-22) 681-40-00
e-mail: rzecznik(at)aon.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna
00-908 Warszawa 49
ul. gen. S. Kaliskiego 2
CM (0-22) 683-79-38, 683-79-39
e-mail: rekrutacja(at)wat.edu.pl
Akademia Marynarki Wojennej
81-102 Gdynia
ul. Jana Śmidowicza 69
CM (0-58) 626-27-35
Fax (0-58) 626-29-96
e-mail: rekrutacja(at)amw.dynia.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
51-150 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
CM (0-71) 765-81-51, 765-81-62
e-mail: rekrutacja(at)wsowl.pl
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
08-521 Dęblin
ul. Dywizjonu 303 nr 12
CM (0-81) 883-77-33, 883-71-00
e-mail: rekrutacja(at)wsoso.pl
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
60-828 Poznań
ul. Wojska Polskiego 86
CM (0-61) 857-53-60
Fax (0-61) 857-52-44
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin
ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5
CM (0-81) 551-97-36, 551-97-73
Fax (0-81) 551-97-67
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka-Lędowo 1N
CM (0-59) 815-15-31
Fax (0-59) 815-12-40

 

III.

Decyzja Nr 301/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2011r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 roku.

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzania rekrutacji do uczelni wojskowych w 2012 r. ustala się, co następuje:

W 2012 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujących uczelnie wojskowe:
1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
2) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:
1) absolwentów uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędących żołnierzami zawodowymi;
2) podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych
na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych
i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym;
3) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 i 3, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień:
1) do 30 września 2011 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowującego do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych;
2) do 31 stycznia 2012 r. na 3 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym
i duszpasterstwa;
3) do 15 maja 2012 r.:
a) na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacja systemów łączności, ogólnowychowawczej, radiotechnicznej;
b) na 24-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej pilotów.

Kandydaci w grupie osobowej wywiadu wojskowego składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.Podoficerowie zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do dnia 10 listopada 2011 r.

Joomla SEO by AceSEF