Pomoc materialna dla uczniów - LO Abis Włocławek

facebook
niedziela, 02 września 2012 23:24

Pomoc materialna dla uczniów

Uczniowie z rodzin o niskim dochodzie mogą ubiegać się o pomoc w postaci stypendiów oraz dofinansowania na zakup podręczników.

Wnioski o pomoc stypendialną należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składane są za pośrednictwem szkoły.

W tym roku szkolnym w ramach rządowego programu "WYPRAWKA SZKOLNA" w I klasie liceum pomoc mogą otrzymać uczniowie spełniający kryterium dochodowe - pochodzący z rodzin, w których średni dochód netto na członka rodziny w sierpniu nie przekracza 351 zł (próg obowiązuje do 30 września 2012, od 1 października 2012 próg ten wynosić będzie 456zł). Osoby, które będą się kwalifikować do pomocy w/g nowego kryterium również mogą złożyć wniosek o refundację kosztów zakupu podręczników.

Na dochód składa się:

 1. wynagrodzenie ze stosunku pracy,
 2. działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach ogólnych i ryczałtu ewidencyjnego,
 3. dochody z gosp. rolnego,
 4. emerytura/renta/renta strukturalna/renta socjalna,
 5. świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy,
 6. świadczenia rodzinne( zasiłek rodzinny i dodatki do niego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne)
 7. zasiłek dla bezrobotnych
 8. zasiłek okresowy, zasiłek stały,
 9. alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 10. dodatek mieszkaniowy,
 11. inne dochody.

Wnioski (do pobrania w szkole) muszą być przekazane do Wydziału Edukacji do 6 września. Termin ten dotyczy zarówno osób, które spełniają aktualne kryterium, jak również osób które spełnią nowe kryterium.

Maksymalna wartość pomocy to 352 zł.

W przypadku zakupu indywidualnego dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Joomla SEO by AceSEF